มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ จับมือ กระทรวงการต่างประเทศ นำชมผลงานวิจัยและนวัตกรรม เล็งต่อยอดพัฒนาคุณภาพชีวิตจากชุมชนสู่สากล


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 24 เมษายน 2566 , 14:57:36     (อ่าน 572 ครั้ง)               มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสเยี่อมเยือนและพบปะหารือเพื่อผสานความร่วมมือในการดำเนินโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จากชุมชนสู่สากล ทั้งนี้ ได้มีการลงพื้นที่ไปยัง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเยี่ยมชมผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต แก่ชุมชนในพื้นที่ในช่วงที่ผ่านมา ผ่าน โครงการการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยมี รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ นำคณะผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย ลงพื้นที่และนำเสนอข้อมูล ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ดังกล่าว ณ เฮือนชูฮักโฮมสเตย์ ซึ่งเป็นพื้นที่พัฒนาตัวอย่าง และถนนคนเดิน เมื่อวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2566
 
           โดย โครงการดังกล่าวเกิดจากการบูรณาการพันธกิจที่สี่ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายในการพัฒนาพื้นที่ อำเภอเขมราฐ โดยใช้แผนที่วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนา ก่อให้เกิดระบบข้อมูลช่างหัตถกรรมชุมชน แผนแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่เมืองเก่า หลักสูตรท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์และการบริการทางวัฒนธรรม พื้นที่ทางวัฒนธรรม เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ดนตรีและศิลปะการแสดง รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมจังหวัดอุบลราชธานีสู่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีของยูเนสโก ส่งผลให้เกิดการเพิ่มขึ้นของรายได้ การขยายตัวของเศรษฐกิจชุมชน และสำนึกรักท้องถิ่น อันเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงการมุ่งเน้นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่ถือเป็นพันธกิจที่สำคัญ ของสถาบันการศึกษา ในปัจจุบัน ตอบสนองแนวนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการมุ่งหวังให้ประเทศไทยเป็น Hub of Knowledge หรือศูนย์กลางการเรียนรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยี อันสอดคล้องกับแผนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ Thailand International Cooperation Agency (TICA)  ในเรื่องความมั่นคงทางอาชีพ และความมั่นคงทางพลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ Sustainable Development Goals - SDGsSDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :