มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
  สรรหาอธิการบดี    นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
นักบริหารระดับสูง ศธ.เยี่ยมชมห้องสมุด ม.อุบลฯ ชูศูนย์การเรียนรู้ชั้นเลิศ ขยายโอกาสการศึกษา


โพสต์โดย : สรายุทธ ดวงตา     วันที่ 25 เมษายน 2566 , 16:46:45     (อ่าน 2,802 ครั้ง)       คณะนักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 13 เข้าเยี่ยมชมกิจการ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ดร.ภาคภูมิ สืบนุการณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ให้การต้อนรับ พร้อมนำเยี่ยมชมพื้นที่ให้บริการห้องสมุด แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการขยายโอกาสทางการศึกษา สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการองค์กร และการพัฒนาระบบสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้หนุนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการณ สำนักวิทยบริการ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา

     คณะนักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 13 เดินทางเข้าศึกษาดูงาน เยี่ยมชมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ด้านการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียน ตามโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง โดยกำหนดพื้นที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นแห่งแรก โอกาสนี้ ได้เข้าเยี่ยมชมงานด้านการบริการของสำนักวิทยบริการ ฝ่ายหอสมุด และฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา เยี่ยมชมการให้บริการยืมคืนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ บริการ Edutainment zoneมุมอ่านหนังสือ UBU maker space Learning space  และร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการ มีพันธกิจพัฒนาการบริการทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ ผลิตสื่อนวัตกรรมที่ทันสมัย ถ่ายทอดการรู้สารสนเทศ ผลิตสื่อดิจิทัล นวัตกรรมการเรียนรู้ ส่งเสริม เผยแพร่ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานใต้ และอนุภาคลุ่มน้ำโขง

     ทั้งนี้ สำนักวิทยบริการมีวิสัยทัศน์ "เป็นศูนย์การเรียนรู้ชั้นเลิศ ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียน" พร้อมหนุนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา และขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต