มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
  สรรหาอธิการบดี    นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
ม.อุบลฯ ต้อนรับ คณะนักบริหารระดับสูง ศธ. ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์บริหารจัดการองค์กร


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 25 เมษายน 2566 , 18:29:38     (อ่าน 4,692 ครั้ง)  ม.อุบลฯ ต้อนรับ คณะนักบริหารระดับสูง ศธ.

ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์บริหารจัดการองค์กร  

-------------------------------

          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต้อนรับ คณะนักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 13 ในโอกาสให้เกียรติมาเยือนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นสถานที่แรกของจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กร ตามโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง เมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ สำนักงานอธิการบดี

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต้อนรับ นายสมโภชน์  นพคุณ ที่ปรึกษาโครงการฯ และ นายเจตนา  แดงอินทวัฒน์ วิทยากรที่ปรึกษาฯ พร้อมคณะนักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 13 เพื่อฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียน” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี ช่วงแรกเป็นการแนะนำมหาวิทยาลัยที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2533 (33 ปี) บนพื้นที่กว่า 5,228 ไร่ มีจุดแข็ง คือ มีพื้นที่อยู่ในสามเหลี่ยมมรกต ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการเชื่อมโยงถึง 3 ประเทศ ได้แก่ ไทย ลาว และกัมพูชา รวมทั้งยังสามารถเดินทางต่อเนื่องไปยังเวียดนามตอนกลางได้ง่าย ตลอดระยะเวลา 33 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมุ่งมั่นที่จำองค์ความรู้ทั้ง 3 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการจัดการค้นคว้าวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเรามีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียนที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่สังคม ที่สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและการพัฒนาให้แก่ชุมชน เป็นมหาวิทยาลัยในดวงใจของชุมชน เป็นหลักของท้องถิ่น และเป็นปัญญาของแผ่นดิน จึงจำเป็นต้องมีเครื่องมือคุณภาพในการบริหารจัดการองค์กร คือ TQA ซึ่งดัดแปลงมาจากเครื่องมือคุณภาพในระดับสากล Malcolm Baldrige และ TQA ช่วยให้องค์กรสามารถตอบคำถามที่ท้าทายได้ และการนำหลักคิดมาปรับใช้ในรูปแบบที่เรียกว่า EdPEx หรือเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้นำเกณฑ์ดังกล่าว มากำหนดนโยบายให้หน่วยงานของมหาวิทยาลัยได้นำมาใช้โดยปัจจุบัน 4 คณะของมหาวิทยาลัย ผ่านเกณฑ์ EdPEx200 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะเกษตรศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์

          การบริหารจัดการองค์กรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียนมหาวิทยาลัยกำหนดและปรับวิสัยทัศน์ให้มีความชัดมากขึ้น ตั้งมั่นที่จะเป็น มหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียนที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่สังคม และเราก็ตั้งตัวชี้วัดว่า เราจะอยู่ในลำดับ 101 – 200 ภายในปี 2567 และในปี 2570 เราจะสามารถติด 1 ใน 100 ของโลกได้ มหาวิทยาลัยได้มีการปรับพันธกิจใหม่เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีค่านิยมร่วมกัน UBU IMPACS คือค่านิยมสำคัญที่อยากจะให้พวกเรายึดเป็นหลักในการดำเนินงาน และ Positioning ของมหาวิทยาลัยอุบลฯ คือการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อคุณภาพชีวิต ซึ่งจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนให้ตรงกับยุทธศาสตร์ชาติ และภาคอุตสาหกรรม โดยจะเพิ่มขีดความสามารถด้านการค้าและการลงทุน และจะมุ่งเน้นการให้บริการทางการแพทย์ จากโจทย์ดังกล่าว จะยกระดับคุณภาพชีวิตได้อย่างไร ซึ่งการยกระดับคุณภาพชีวิตนั้น ได้นำตัวเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ หรือ SDG มาเป็นเป้าในการดำเนินงาน และนำไปสู่การจัดทำแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย 2566 – 2570

          จากการดำเนินงานที่ผ่านมา ทำให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นที่รู้จักระดับโลกเพิ่มมากขึ้น ทั้งการจัดอันดับโดย TIME HIHER EDUCATION IMPACT RANKINGS ในปี 2021 ได้ที่ 1 ประเทศไทย ที่ 34 ของโลก ด้านการพัฒนาเมืองและชุมชน ส่วนด้านการวิจัย โดย SCIMAGO และ NATURE INDEX ได้ลำดับที่ 7 และ 11 ตามลำดับ ส่วน RURอยู่ในลำดับที่ 12 ของประเทศ ด้านมหาวิทยาลัยสีเขียว และ ติด 1 ใน 4 ของภาคอีสาน อันดับที่ 2 ของประเทศ และจากการยอมรับ และชื่อเสียงในระดับนานาชาติดังกล่าว เป็นผลจากการบริหารจัดการด้วยเครื่องมือมาตรฐานข้างต้น โดยช่วงท้ายเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยร่วมกัน จากนั้นได้คณะฯ ได้เดินทางไปดูงาน ณ สำนักวิทยบริการ ลำดับต่อไป  

ประมวลภาพ ชุดที่ 1 https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1QR8puxjcluzxhk7mxXrDHqu2ovFyro9v

ประมวลภาพ ขุดที่ 2 https://www.ubu.ac.th/news.php?id=22600

--------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว