มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ เสริมทักษะการเรียนรู้นักศึกษาใหม่ ปี 66 กันเกรา ช่อที่ 36 เตรียมพร้อมก่อนเปิดเทอม


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 , 13:49:26     (อ่าน 387 ครั้ง)              มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้นักศึกษาใหม่ โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2566 หรือค่ายเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ เพื่อให้นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 “กันเกรา ช่อที่ 36”  ได้ปรับพื้นฐานด้านวิชาการที่จำเป็น และเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี กล่าวต้อนรับ กำหนดจัดระหว่างวันที่ 21-28 พฤษภาคม 2566 ซึ่งมีนักศึกษาใหม่สมัครเข้าร่วมโครงการประมาณ 2,000 คน ณ อาคารเรียนรวม 3 อาคารเรียนรวม 4 และเรียนรวม 5

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ ดิษเจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า การปรับพื้นฐานทางด้านวิชาการก่อนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย นับได้ว่ามีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้เรียนมือใหม่  เพื่อช่วยให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับวิธีการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงจากระดับมัธยมศึกษาเข้าสู่ระดับอุดมศึกษา  เป็นการพัฒนาขีดความสามารถทางด้านวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะคณิตศาสตร์ และทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กำหนดให้นักศึกษาควรมีทักษะภาษาอังกฤษในระดับที่ใช้งานได้เป็นอย่างดี ประกอบกับมหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียน เน้นให้มีระบบนิเวศที่มีความเป็นสากล โดยมีนักศึกษาต่างชาติเข้ามาร่วมเรียนในบางคณะด้วย มหาวิทยาลัยจึงอยากกระตุ้นให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเป็นกำไรต่อตนเองในอนาคต

         นอกจากกิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมฯ ยังได้เสริมสร้างทักษะด้านอื่น ๆ ต่อการใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถศึกษาได้อย่างราบรื่น อาทิ เช่น ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หรือ Future skills ที่สังคมโลกปัจจุบันให้ความสำคัญ   ซึ่งเป้าหมายสุดท้ายของการจัดกิจกรรมนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต้องการให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรและเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย โดยมีตัวชี้วัดในเชิงคุณลักษณะที่ดีในการคิดวิเคราะห์ มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถใช้งานได้ ตลอดจนมีสมรรถนะต่างๆที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

          นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การปรับตัวของนักศึกษา ตลอดจนการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข ตลอดระยะเวลา 4-6 ปี ของหลักสูตรการศึกษา

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :