มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
โครงการประกวดคลิปสั้นประกันสังคม ภายใต้หัวข้อ ?เจ็บป่วยประกันสังคมช่วยดูแล? และหัวข้อ ?อุ่นใจวัยเกษียณ?


โพสต์โดย : ปุญชรัสม์ ธนภูมิศิริพงษ์     วันที่ 2 มิถุนายน 2566 , 16:04:39     (อ่าน 368 ครั้ง)  สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ เปิดรับไอเดียสุดเจ๋งจากนักเรียน นิสิต นักศึกษา (ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ปริญญาตรี) ร่วมสร้างสรรค์ผลงานไปกับ “โครงการประกวดคลิปสั้นประกันสังคม” ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 230,000 บาท

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

 1. มีสถานภาพเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  • ระดับปริญญาตรี
 2. ส่งผลงานในนามบุคคล

การดําเนินกิจกรรม

 1. รับสมัคร – ส่งผลงานการประกวดคลิปวิดีโอ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566
 2. ประกาศผล ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2566
 3. การมอบรางวัล ภายในวันที่ 3 กันยายน 2566

หลักฐานการสมัคร

 1. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาบัตรนักศึกษา พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
 2. รูปถ่ายเจ้าของผลงาน ขนาด 2 นิ้ว (เห็นหน้าชัดเจนไม่สวมแว่นและหมวก) (กรอกแบบฟอร์มลงใน Google Form และอัพโหลดไฟล์หลักฐานการสมัครให้ครบถ้วน)

หมายเหตุ : กรอกแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ https://docs.google.com/forms

หลักเกณฑ์การประกวด

 1. เนื้อหาคลิปวิดีโอ มีความยาวไม่เกิน 5 นาที รวมไตเติ้ล (ถ้ามี)
 2. ขอบเขตของเนื้อหาในคลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดภายใต้หัวข้อ “เจ็บป่วยประกันสังคมช่วยดูแล” หรือ หัวข้อ “อุ่นใจวัยเกษียณ”
 3. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด จะต้องกําหนดชื่อเรื่องและแนวคิดในการผลิตคลิปวิดีโอที่ง่ายต่อการจดจํา
 4. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด เป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สิน ทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน โดยทางผู้จัดโครงการฯ ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ หากมีการตรวจสอบพบภายหลังถือเป็นโมฆะและถูกเรียกรางวัลคืน
 5. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มการสมัคร พร้อมแนบ หลักฐานการสมัครให้ครบถ้วนสมบูรณ์
 6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เป็นการลบหลู่ดูหมิ่นต่อสถาบันชาติ ศาสนา และ สถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่ใช้ถ้อยคําที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสีและก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคมรวมถึงต้องไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 7. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด อัพโหลดไฟล์ลง Google Drive ประเภทไฟล์ MP4 ความละเอียดของไฟล์ไม่ต่ำกว่า 1080 p (1920 x 1080)
 8. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 9. ผลงานที่ชนะการประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของสํานักงานประกันสังคม ซึ่งสํานักงานประกันสังคม สามารถนําไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และใช้ประโยชน์ในทางราชการต่อไปได้ หากผู้ใดมีความประสงค์ จะนําไปใช้ต้องได้รับอนุญาตจากสํานักงานประกันสังคมเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน
 10. สํานักงานประกันสังคมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ของการประกวด โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การส่งผลงาน

กรอกใบสมัครผ่าน Google Form และส่งผลงานประกวดคลิปวิดีโอ อัพโหลดไฟล์คลิปวิดีโอ ผ่าน Google Drive ส่งลิงค์มายัง E-mail : ssoshortclipcontest@gmail.com ได้ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

เกณฑ์การตัดสินผลงาน

 • ความถูกต้องของเนื้อหา 40 คะแนน
 • ความคิดสร้างสรรค์ 40 คะแนน
 • เทคนิคการเล่าเรื่อง 10 คะแนน
 • เทคนิคการถ่ายทํา 10 คะแนน

รางวัลการประกวด

 1. ทุนการศึกษา หัวข้อ “เจ็บป่วยประกันสังคมช่วยดูแล”
  • รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมโล่
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ทุนการศึกษา 25,000 บาท พร้อมโล่
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ทุนการศึกษา 15,000 บาท พร้อมโล่
  • รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 2. ทุนการศึกษา หัวข้อ “อุ่นใจวัยเกษียณ”
  • รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมโล่
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ทุนการศึกษา 25,000 บาท พร้อมโล่
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ทุนการศึกษา 15,000 บาท พร้อมโล่
  • รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ทั้งนี้ ในส่วนของเงินรางวัลให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาตัดสินการประกวด คลิปวิดีโอสํานักงานประกันสังคม ภายใต้โครงการประกวดคลิปสั้นประกันสังคม ในการพิจารณาตัดสิน หรือปรับเพิ่มรางวัลตามความเหมาะสม โดยสามารถบริหารจัดการเงินรางวัลทั้ง 2 หัวข้อ ให้อยู่ในวงเงินที่ได้รับ การจัดสรร (ตัวอย่างเช่น คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ชนะเลิศ ก็ไม่สามารถให้เงินรางวัลชนะเลิศได้ หรือสามารถให้เพิ่ม เป็นรางวัลชมเชยในแต่ละหัวข้อได้ หากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม)

หมายเหตุ : ผู้ที่ชนะการประกวดคลิปวิดีโอเดินทางมารับรางวัลที่สํานักงานประกันสังคม สํานักงานใหญ่ ในวันที่ 3 กันยายน 2566 หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อสอบถาม

ฝ่ายนิเทศ ศูนย์สารนิเทศ สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน หมายเลขโทรศัพท์ 0 2956 2536 – 7ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1


SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :