มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ สืบสานประเพณีพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ กันเกรา ช่อที่ 36 โฮมช่อกันเกรา ฮ่วมเข้าสายแนน ม่ายแขนจ่องขวัญ


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 3 มิถุนายน 2566 , 08:30:05     (อ่าน 2,335 ครั้ง)  ม.อุบลฯ สืบสานประเพณีพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ กันเกรา ช่อที่ 36

“โฮมช่อกันเกรา ฮ่วมเข้าสายแนน ม่ายแขนจ่องขวัญ”

-------------------------------

          เมื่อวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยสำนักงานพัฒนานักศึกษา และองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ 2566 “โฮมช่อกันเกรา ฮ่วมเข้าสายแนน ม่ายแขนจ่องขวัญ” กันเกรา ช่อที่ 36 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานและ นายชัชนันท์  กำจร นายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในนามคณะกรรมการจัดงานโครงการบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ 2566 กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และเพื่อรับขวัญและเป็นการส่งเสริมพลังใจให้เข้มแข็ง มีสติและไม่ประมาทในการศึกษาและใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยต่อไป

         นายชัชนันท์  กำจร นายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และคณะกรรมการจัดงานโครงการบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ 2566 กล่าวว่า พิธีบายศรีสู่ขวัญ นับเป็นประเพณีสำคัญที่องค์การนักศึกษาถือปฏิบัติต่อเนื่องมาทุกปี เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามท้องถิ่นอีสาน สร้างขวัญกำลังใจ เสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของน้อง ๆ นักศึกษาใหม่ทุกคน สำหรับการบายศรีนั้น มีข้อสันนิษฐานว่า ได้ประดิษฐ์ขึ้นมาจากคติความเชื่อของพราหมณ์พิจารณาจากการนำใบตองมาประดิษฐ์บายศรี เนื่องด้วยใบตองนั้นเป็นของสะอาด บริสุทธิ์ ไม่มีมลทินของอาหารเก่าให้แปดเปื้อน และอีกประการหนึ่งก็คือ รูปร่างลักษณะของบายศรีที่ได้จำลองเขาพระสุเมรุ ซึ่งเป็นที่สถิตของพระอิศวร ตลอดจนเครื่องสังเวยก็มีความเชื่อมาจากคติพราหมณ์ เช่น ในส่วนพิธีการ การเวียนเทียน การเจิม และพิธีการต่าง ๆ เหล่านี้ ผู้ประกอบพิธี คือ พราหมณ์ เป็นผู้ดำเนินการ การทำพิธีสู่ขวัญ จึงเป็นการเชิญขวัญที่หนีหายไปให้เข้ามาอยู่กับตัว และเชื่อว่าเป็นการส่งเสริมพลังใจให้เข้มแข็งและสร้างกำลังใจที่ดีให้กับนักศึกษาใหม่ทุกคน ซึ่งการจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ 2566 “โฮมช่อกันเกรา ฮ่วมเข้าสายแนน ม่ายแขนจ่องขวัญ”ครั้งนี้ ยังมีการแสดงของชมรม UBU Cheerleaderและการประกวดขบวนแห่พานบายศรี 10 คณะ 1 วิทยาลัย ซึ่งผลปรากฏว่า ขบวนแห่พานบายศรี คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ คณะศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 และคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 โดยมี คณะรัฐศาสตร์ และคณะเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย

           นับเป็นอีกหนึ่งภารกิจมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพอย่างโดดเด่นและพัฒนาการเรียนรู้ สำหรับคนทุกช่วงวัย จากความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของภาคีเครือข่ายหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยที่พร้อมให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานให้คงอยู่กับลูกหลานสืบต่อไป  

-------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :