มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ขอแสดงมุทิตาจิต แก่ผู้มีคุณูปการปฏิบัติหน้าที่จนครบเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2566 จำนวนทั้งสิ้น 18 ราย


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 15 กันยายน 2566 , 09:59:52     (อ่าน 642 ครั้ง)  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงมุทิตาจิต แก่ผู้มีคุณูปกา
รปฏิบัติหน้าที่จนครบเกษียณอายุราชการ
ในปีงบประมาณ 2566 จำนวนทั้งสิ้น 18 ราย
 
 
 
คณะเกษตรศาสตร์
 
- รศ.ดร.กาญจนา รุ่งรัชกานนท์
- ผศ.ดร.บุบผา ใจเที่ยง
- ผศ.ดร.สุภาวดี แก้วระหัน
- นางลักขณา จำเริญ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
- นายคำผิว สีหะนะ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ระดับ 2 
 
คณะเภสัชศาสตร์
 
- ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา
- นางชื่นจิต ภู่ทอง
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ  
 
คณะวิทยาศาสตร์
 
- ผศ.ดร.ถาวร สุภาพรม
- ผศ.ดร.อรัญญา พิมพ์มงคล
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
- นายสมชาย อรรคฮาต
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
 
คณะรัฐศาสตร์
 
- นายสุข ทิมเวียง
 ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุข
 
- ผศ.มินตรา สาระรักษ์
 
คณะศิลปประยุกต์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์
 
- นางสาวหวานใจ โพธิโกฏิ
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
 
สำนักงานอธิการบดี
 
- นายกิตติพศพงศ์ วรรณคำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
- นายประจักษ์ บุญแท้ 
พนักงานทั่วไป ระดับ 2
- นายสมจิตร์ แก้วแรมเรือน
พนักงานทั่วไป
-  นายเสาร์ สุวรรณะ 
พนักงานทั่วไป
- นายสุนันท์ สันต์สี
พนักงานทั่วไปSDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :