มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ รุกเดินหน้า TONKLA UBU พัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษา CREDIT BANK


โพสต์โดย : สรายุทธ ดวงตา     วันที่ 15 กันยายน 2566 , 15:13:47     (อ่าน 788 ครั้ง)       มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยงานรับเข้าการศึกษา กองบริการการศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจ โครงการ TONKLA UBU โรงเรียนในพื้นที่บริการ 4 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ ดิษเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน พร้อมบรรยายในหัวข้อ "มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับการจัดการศึกษาตามแนวทางของ Credit Bank" และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ วุฒิพรหม ผู้อำนวยการ โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บรรยายเรื่อง UBU SCIUS : โมเดล การบริหารจัดการ และความสําเร็จ และเปิดเวทีเสวนา "TONKLA UBU SHOW & SHARE" กิจกรรม workshop การจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนสู่การผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพ  ซึ่งมีครู นักเรียนเข้าร่วมจำนวนกว่า  คน ณ ห้องประชุม Ballroom AB โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ ดิษเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า ปัจจุบันหลักสูตรสถานศึกษาเป็นแบบแผนแนวทางหรือข้อกำหนดของการจัดการศึกษา พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีความสามารถ ส่งเสริมให้บุคคลพัฒนาไปสู่ศักยภาพ รวมถึงประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้สะสม นำความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้เป็นอย่างดีในการเรียนรู้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับสภาพความต้องการของท้องถิ่น จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ผู้เรียนรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงและเข้าถึงความรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และเหมาะสมกับการพัฒนา เป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยการศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและต้องคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามกาลเวลา จึงจัดการประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจการดำเนินงานโครงการ TONKLA UBU เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษา Credit Bank (การเรียนแบบสะสมหน่วยกิต) เพิ่มช่องทางการรับเข้านักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเพื่อใช้เป็นกรอบในการพัฒนาสถานศึกษาในในพื้นที่ให้บรรลุเป้าหมายและการศึกษาที่ดีในอนาคต

     ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีพันธกิจสร้างบัณฑิตที่มีทักษะสูงของแต่ละวิชาชีพ นำองค์ความรู้เทคโนโลยีผ่านการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ สังคม และนวัตกรรมที่สามารถประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับสังคมทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :