มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ นำกลุ่มประเทศบิมสเทค เยือนความสำเร็จ เศรษฐกิจสร้างสรรค์โมเดลฟื้นใจเมืองเขมราฐ


โพสต์โดย : สรายุทธ ดวงตา     วันที่ 15 กันยายน 2566 , 15:23:21     (อ่าน 525 ครั้ง)      นับเป็นความภูมิใจของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนบทบาทของประเทศไทยในฐานะประธานบิมสเทค ในการต้อนรับตัวแทนกลุ่มประเทศบิมสเทค จาก 7 ประเทศได้แก่ บังคลาเทศ ภูฏาน เนปาล ศรีลังกา อินเดีย เมียนมา และไทย ที่เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ BCG Economy โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาตราจารย์ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ พร้อมคณะผู้บริหาร และทีมนักวิจัย ให้การต้อนรับ  คุณคิราน ศักยะ  ผู้อำนวยการกองความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน สำนักเลขาธิการบิมสเทค และ ดร.ลักษมณ สมานสินธุ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.) พร้อมนำชมความสำเร็จโครงการการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมี นายวชิระ วิเศษชาติ นายกเทศมนตรีตำบลเขมราฐ และชุมชนชาวเขมราฐให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ระหว่างวันที่ 9 – 10 กันยายน พ.ศ 2566 ที่ผ่านมา

    โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สร้างความยั่งยืน หนึ่งในความสำเร็จของทีมนักวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการลงพื้นที่ส่งเสริมและพัฒนาในทุกมิติ ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายในการพัฒนาพื้นที่ อำเภอเขมราฐ โดยใช้แผนที่วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนา ก่อให้เกิดระบบข้อมูลช่างหัตถกรรมชุมชน แผนแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่เมืองเก่า หลักสูตรท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์และการบริการทางวัฒนธรรม พื้นที่ทางวัฒนธรรม เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ดนตรีและศิลปะการแสดง ส่งผลให้เกิดรายได้ การขยายตัวของเศรษฐกิจชุมชน และสำนึกรักท้องถิ่น   โดยตัวแทนกลุ่มประเทศบิมสเทค จาก 7 ประเทศ เดินทางศึกษาและเยี่ยมชมความสำเร็จโครงการดังกล่าว อาทิ พิพิธภัณฑ์ชุมชนตำบลเจียด ฟื้นฟูศิลปะการแสดง รำตังหวาย พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดภูถ้ำพระศิลาทอง แหล่งเรียนรู้หลักฐานทางโบราณคดี  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีพัฒนาบ้านโพธิ์เมือง พัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ บริหารจัดการอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจชุมชน เยี่ยมชมถนนคนเดินเขมราฐ การแสดงศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

     ทั้งนี้ โครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ BCG Economy  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สป.อว. ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพและขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศระดับทวิภาคีและพหุภาคี ขับเคลื่อนความร่วมมือในแต่ละสาขาของประเทศสมาชิก ส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้กับประเทศอย่างแท้จริง โดย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้สนับสนุนภารกิจสำคัญ ตามวิสัยทัศน์ที่จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่ยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่สังคมอย่างแท้จริง อีกด้วย

 

 

 
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :