มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
น.ศ. ม.อุบลฯ ผนึกกำลังเครือข่ายสถาบันการศึกษา จัดงาน Show Art Memorize สื่อสารอย่างสร้างสรรค์


โพสต์โดย : สรายุทธ ดวงตา     วันที่ 7 มีนาคม 2567 , 16:03:31     (อ่าน 218 ครั้ง)         มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนวิจิตราพิทยา โรงเรียนลือคำหาญ และ บ้านฮักเอ็ม จัดงาน Show Art Memorize สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้นักศึกษาสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ผ่านการจัดกิจกรรมพิเศษ (Event)ในรายวิชาความคิดสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสาร โดยมี รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์ บุญอาจ อาจารย์ที่ปรึกษา ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ แฟชั่นโชว์จากคณะศิลป์ประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  การแสดงวงดนตรี รับชมภาพยนตร์สั้นผลงานของนักศึกษา อีกทั้งยังมีบูทกิจกรรมจากภาคีเครือข่ายให้ความรู้แก่นักศึกษา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 300 คน ณ โรงละคร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา

      ทั้งนี้  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทั้งศาสตร์ ศิลปทางด้านการสื่อสารมีทักษะด้านนิเทศศาสตร์ คุณธรรมจริยธรรม จิตสำนึกในหน้าที่ สามารถปรับตัวให้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนสามารถนาความรู้ในสายวิชาชีพบูรณาการองค์ความรู้ที่หลากหลาย รวมทั้งปรับใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อเสริมสร้าง สร้างสรรค์และพัฒนาให้แก่ชุมชน และสังคม 
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :