มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ พัฒนาศักยภาพบุคลากร สนับสนุนความก้าวหน้าในสายงาน เพิ่มทักษะการเขียน ผลงานเชิงวิเคราะห์


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 9 มีนาคม 2567 , 15:15:33     (อ่าน 192 ครั้ง)            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยกองการเจ้าหน้าที่ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ เทคนิคการเขียน ผลงานเชิงวิเคราะห์ เพื่อถ่ายทอดเทคนิคและแนวทาง การเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์ ตลอดจนสามารถเขียนผลงานวิชาการ ประเภท “ผลงาน เชิงวิเคราะห์" และนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานได้  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี เป็นประธาน และ อาจารย์สายเพชร อักโข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  กล่าวรายงาน และรับเกียรติจาก ดร.จรงค์ศักดิ์  พุมนวน นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นวิทยากรบรรยาย “เทคนิคการเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์" มีผู้เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ สำนักงานอธิการบดี และออนไลน์ ผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 100 คน  กำหนดอบรมวันที่ 9-10 มีนาคม 2567

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีนโยบายการสนับสนุนความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2567-2570 (ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2566) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน เป้าประสงค์ที่ 5.3 การบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อความยั่งยืนของมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัย มีมติอนุมัติกรอบอัตรากำลังของระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น ของตำแหน่ง ประเภททั่วไป และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2570 จํานวน 366 กรอบตำแหน่ง เป็นตำแหน่งประเภททั่วไป จํานวน 86 กรอบตำแหน่ง และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวน 280 กรอบตำแหน่ง ในการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของสายสนับสนุน นอกจากต้องมี คุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ. และมหาวิทยาลัยกำหนดแล้ว จะต้องเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อประกอบการขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นด้วย และ เอกสารผลงานทางวิชาการที่สำคัญอันหนึ่ง ได้แก่ “ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือ สังเคราะห์" บุคลากรสามารถนำองค์ความรู้และเทคนิคมาถ่ายทอดในการพัฒนางาน และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ / ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :