มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
พม.จับมือ ม.อุบลฯ ลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ ด้านสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 10 มีนาคม 2567 , 21:55:32     (อ่าน 146 ครั้ง)            กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ลงนามในบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ ด้านสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เพื่อพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาให้มีความสามารถ มีศักยภาพที่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน สร้างนวัตกรรมทางสังคมตามบริบทของพื้นที่ โดยมี นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และผู้เข้าร่วมงาน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี เป็นผู้ลงนาม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา บุญจูง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ลงนามเป็นพยาน และโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย คณบดีคณะนิติศาสตร์ คณบดีคณะบริหารศาสตร์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และคณบดีคณะรัฐศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในงานนี้ด้วย ณ ห้องประชุมอาคารเรียนและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา          

             นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีภารกิจ ในการคุ้มครองสวัสดิภาพพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมาย ผู้ประสบปัญหาทางสังคม และประชาชนทุกช่วงวัย รวมถึงมีพันธกิจในการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจังหวัดที่มีประชากรจำนวนมาก มีพื้นที่กว้าง มีความหลากหลายของวิถีชีวิต วัฒนธรรม มีความแตกต่างของลักษณะทางกายภาพ มีความซับซ้อนของปัญหาทั้งในปริมาณและเชิงประเด็น  ในการขับเคลื่อนภารกิจด้านสังคม กระทรวงฯ ทราบดีว่าไม่สามารถ ดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จได้เพียงลำพังหน่วยเดียว จำเป็นต้องมีภาคีเครือข่ายเข้ามาเป็นหุ้นส่วนในการดำเนินงาน และการดำเนินงานที่จะประสบความสำเร็จได้ ต้องอาศัย บุคลากรที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ มีทักษะ มีหลักการทางวิชาการมีข้อมูล สถานการณ์ การวิเคราะห์แนวโน้มและการวางแผนงานที่มีระบบ มีทิศทางการทำงานที่ชัดเจน และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสื่อสารระหว่างกันของคนทำงานในพื้นที่

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี กล่าวเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีพันธกิจ สร้างบัณฑิตที่มีทักษะสูงของแต่ละวิชาชีพ เพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรม รวมทั้งการมีทักษะเป็นผู้ประกอบการ สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สามารถประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับสังคมทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีผ่านการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ สังคมและภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานอย่างสร้างสรรค์อีกด้วย

 

                                                          เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ /ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :