มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯยกระดับมาตรฐานการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เปิดโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ปีการศึกษา 2566


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 11 มีนาคม 2567 , 16:10:43     (อ่าน 169 ครั้ง)             คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดพิธีเปิดโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2ปีการศึกษา 2566ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธาน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี  หิรัญพงศ์สิน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและ บริการวิชาการ ประธานศูนย์ สอวน.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงาน ซึ่งมีนักเรียน มัธยมศึกษา ในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรม 5 ค่าย ได้แก่ ค่ายชีววิทยาโอลิมปิก ค่ายเคมีโอลิมปิก ค่ายฟิสิกส์โอลิมปิก ค่ายคณิตศาสตร์โอลิมปิก และ ค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก จำนวน 150 คน  ระหว่างวันที่ 11 - 25 มีนาคม 2567 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

             ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  กล่าวว่า ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิ ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระ เจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) โดยมี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธาน ได้จัดทำโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน 

              ในปีการศึกษา 2566 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กำหนดจัด ค่ายชีววิทยาโอลิมปิก ค่ายเคมีโอลิมปิก ค่ายฟิสิกส์โอลิมปิก ค่ายคณิตศาสตร์โอลิมปิก และค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ระหว่างวันที่ 11 - 25 มีนาคม 2567  ส่งเสริมให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในพื้นที่บริการ  6 จังหวัด ได้แก่ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ และอุบลราชธานีได้รับการพัฒนา ศักยภาพตามความถนัดทั้งด้านทฤษฎีและทักษะด้านปฏิบัติให้สามารถวิเคราะห์และ สังเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนได้ และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์ ค่ายละ 6 คน จํานวน 5 ค่าย จํานวน 30 คน เข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ต่อไป

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว
SDG Hashtag : #SDG4

Tag อื่นๆ :