มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ อบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ประเด็นที่ควรตระหนักจากกรณีศึกษา โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัย


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 13 มีนาคม 2567 , 16:02:39     (อ่าน 178 ครั้ง)            วันที่ 13 มีนาคม 2567 สภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการบรรยายให้ความรู้ “การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ : ประเด็นที่ควรตระหนักจากกรณีศึกษา” รับเกียรติจาก ศาสตราจารนย์เกียรติคุณณรงค์  สาริสุต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากรบรรบายพิเศษ โดยมี ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ สำนักงานอธิการบดี  

          นายจิรศักดิ์ บางท่าไม้ ประธานสภาอาจารย์ กล่าวว่า การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เป็นปัจจัยที่สำคัญในการสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ ให้กับบุคลากรสายวิชาการในสถาบันอุดมศึกษารวมทั้งเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ จึงได้จัดบรรยายให้ความรู้ “การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ : ประเด็นที่ควรตระหนักจากกรณีศึกษา” เพื่อสร้างความรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้องในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และใช้เป็นผลงานเพื่อเสนอขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
SDG Hashtag : #SDG4

Tag อื่นๆ :