มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ MOU สถาบันวิทยสิริเมธี แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ การฝึกปฏิบัติงานวิจัยและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 18 มีนาคม 2567 , 18:34:44     (อ่าน 595 ครั้ง)  ม.อุบลฯ MOU สถาบันวิทยสิริเมธีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ

การฝึกปฏิบัติงานวิจัยและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

-------------------------------------    

           มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย คณะวิทยาศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการความร่วมมือด้านการฝึกปฏิบัติงานวิจัยและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ” ร่วมกับ สถาบันวิทยสิริเมธี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศาสตราจารย์พิมพ์ใจ  ใจเย็น อธิการบดีสถาบันวิทยสิริเมธีเป็นผู้ลงนามศาสตราจารย์ศิริพร  จึงสุทธิวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ รองศาสตราจารย์คัมภีร์  พรหมพราย ผู้อำนวยการสำนักวิชาวิทยาการโมเลกุลลงนามเป็นสักขีพยาน เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 ณ ห้องบอลรูม U3 โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

           ศาสตราจารย์ศิริพร  จึงสุทธิวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ สถาบันวิทยสิริเมธี ได้บรรลุข้อตกลงความร่วมมือ“โครงการความร่วมมือด้านการฝึกปฏิบัติงานวิจัยและฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ” เพื่อสร้างและพัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิจัยและฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเพื่อสร้าง ส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรด้านวิจัย และด้านวิชาการ ให้รองรับการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมีขอบเขตความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างและพัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิจัยและฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษาของทั้งสองสถาบัน รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของทั้ง 2 สถาบัน ระยะยาวไม่น้อยกว่า 12 เดือน และระยะสั้นไม่น้อยกว่า 2  เดือน  โดยยกเว้นค่าหน่วยกิตรวมทั้งค่าธรรมเนียมการศึกษาและวิจัยที่สถาบันเรียกเก็บ ตลอดจนการส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรด้านวิจัยและด้านวิชาการ ให้รองรับการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

           โดยก่อนหน้านี้ ระหว่างวันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร และนักวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าเยี่ยมชมและประชุมหารือร่วมกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และสำนักวิชาวิทยาการโมเลกุล (School of Molecular Science and Engineering: MSE) และสำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (IST) สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)  ทั้งนี้ได้ร่วมหารือในประเด็นการนำงานวิจัยที่อยู่ใน TRL level 3 - 4 เพื่อพิจารณาแนวทางและโอกาสในการทำงานวิจัยร่วมกันในอนาคต รวมทั้งแนวทางในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือสำหรับการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จากการประชุมหารือครั้งนั้น ได้นำมาซึ่งการร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมวันนี้ภายใต้ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการความร่วมมือด้านการฝึกปฏิบัติงานวิจัยและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ” ระหว่างสถาบันวิทยสิริเมธี กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นระยะเวลา 3 ปีนับแต่วันที่มีการลงนามร่วมกันเป็นต้นไป

-----------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว
SDG Hashtag : #SDG1 #SDG4 #SDG17

Tag อื่นๆ :