มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ หนุนตำบลคำขวาง พื้นที่ต้นแบบควบคุมการบริโภคบุหรี่และแอลกอฮอล์ ด้วยภาคีเครือข่าย


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 20 มีนาคม 2567 , 09:49:12     (อ่าน 277 ครั้ง)            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยโครงการวิจัยการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ วัด โรงเรียน ชุมชน ควบคุมการบริโภคบุหรี่และแอลกอฮอล์ ตำบลคำขวาง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานีภายใต้โครงการสร้างเสริมสถาบันพระพุทธศาสนาสุขภาวะเพื่อการลดปัจจัยเสี่ยง ปี 2566-2567 จัดกิจกรรมสรุปผลการดำเนินงานการควบคุมการบริโภคบุหรี่และแอลกอฮอล์เพื่อหนุนพื้นที่ตำบลคำขวาง ซึ่งเป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่การบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยในการเป็น 1 ใน 10 พื้นที่ต้นแบบของประเทศในการควบคุมการบริโภคบุหรี่และแอลกอฮอล์ ภายใต้การสนับสนุนการวิจัยจากสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก    สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)เมื่อวันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2567 เวลา 8.30-13.00 น. ณ ห้องประชุม POL 301ชั้น 3 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

         ผศ.สิริทรัพย์ สีหะวงษ์ คณะพยาบาลศาสตร์ หัวหน้าโครงการวิจัยฯ ได้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานในการสร้างภาคีเครือข่ายในการควบคุมการบริโภคบุหรี่และแอลกอฮอล์ ตำบลคำขวาง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ในห้วงระยะเวลา 1 ปี ผ่านการจัดกิจกรรรมอบรมผู้ให้คำปรึกษา การจัดกิจกรรมรณรงค์ในชุมชนและการตรวจคัดกรองเบื้องต้นโดยนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลและอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน การสร้างการรับรู้ผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตรของสถานศึกษาในพื้นที่ รวมถึงการส่งเสริมบทบาทของภาคีบ้าน วัด โรงเรียน ในการบูรณาการการดำเนินงานดังกล่าว ต่อมา นายวิชัย อุพันทา ปลัดเทศบาลตำบลคำขวาง ประกาศคำสั่งเพื่อแต่งตั้งภาคีเครือข่ายควบคุมการบริโภคบุหรี่และแอลกอฮอล์ในตำบลคำขวาง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อขับเคลื่อนท้องถิ่นในการขยายผลโครงการต่อไป

          ดร.ศิริพร จันทนสกุลวงศ์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายวิชัย อุพันทา ปลัดเทศบาลตำบลคำขวาง นายสมศักดิ์ พุฒคาม กำนันตำบลคำขวาง และ ผศ.สิริทรัพย์ สีหะวงษ์ หัวหน้าโครงการ ได้ร่วมถวายและมอบป้ายพร้อมประกาศเกียรติคุณ วัด ชุมชน และโรงเรียนต้นแบบ ให้กับ 5 วัด 2 โรงเรียน และ 7 ชุมชน ประกอบไปด้วย วัดบ้านคำขวาง วัดเกษตรพัฒนา วัดบ้านแฮ วัดบ้านโนนเค็ง วัดบ้านแต้โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง โรงเรียนบ้านคำขวาง ชุมชนหมู่ 1 บ้านแฮ ชุมชนหมู่ 3 บ้านหนามแท่ง ชุมชนหมู่ 4 บ้านโนนเค็ง ชุมชนหมู่ 5 บ้านคำขวาง ชุมชนหมู่ 6 บ้านแต้ ชุมชนหมู่ 7 บ้านเกษตรพัฒนา และ ชุมชนหมู่ 8 บ้านเกษตรพัฒนาเหนือ พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมมอบประกาศนียบัตร “เยาวชนต้นแบบลดปัจจัยเสี่ยง” ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง จำนวน 14 คน และ โรงเรียนบ้านคำขวาง จำนวน 5 คน

          จากนั้นวิทยากรกลุ่ม ดร.ภูษณิศา มีนาเขตร ผศ.บุญทิวา พ่วงกลัด อ.อานนท์ สังขะพงษ์ และอ.อังศวีร์ จันทะโคตร ประกอบด้วยได้นำการอภิปรายปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมประเมินผลการดำเนินงานเพื่อนำเสนอต่อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ต่อไป

          อนึ่ง โครงการวิจัยการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ วัด โรงเรียน ชุมชน ควบคุมการบริโภคบุหรี่และแอลกอฮอล์ ตำบลคำขวาง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี นับเป็นหนึ่งในการบริการวิชาการในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่สังคม และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ใน SDG3 สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี และ SDG 11 เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน อีกด้วย
SDG Hashtag : #SDG1 #SDG3 #SDG11 #SDG16 #SDG17