มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ จัดงานมหกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน แก้จนคนอีสานใต้ มุ่งพัฒนานวัตกรรมเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนยากจนเป้าหมาย


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 20 มีนาคม 2567 , 14:52:05     (อ่าน 213 ครั้ง)              โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่และแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดอุบลราชธานี ระยะที่ 3ร่วมกับโครงการวิจัยย่อยในพื้น อ.ดอนมดแดง  อ.วารินชำราบ และองเมืองอุบลราชธานี ดำเนินงานภายใต้ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงาน “มหกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนแก้จนคน อีสานใต้” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับกลไกความร่วมมือเพื่อขจัดความยากจนระดับจังหวัด โดยได้ดำเนินโครงการการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับรายได้และส่งเสริมคุณภาพชีวิตอย่างมีส่วนร่วม ในพื้นที่ อ.ดอนมดแดง อ.วารินชำราบ และอ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี โครงการฯ มุ่งพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพของครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ผ่านนวัตกรรมที่จะช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบท ของชุมชน ซึ่งครัวเรือนเป้าหมายส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรและรับจ้างทั่วไปที่มีรายได้น้อย และหลายพื้นที่เป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาอุทกภัยเกือบทุกปี ที่อาจทำให้ศักยภาพในการดำรงชีพลดลงไปด้วย ที่ผ่านมาโครงการวิจัยฯ ได้มีกิจกรรมนำร่องในพื้นที่หลากหลายกิจกรรมตามความเหมาะสมกับบริบทชุมชนและศักยภาพของครัวเรือนเป้าหมาย เช่น การสนับสนุนให้เกิดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเมืองหิมพานต์ลำเซบก ตำบลท่าเมือง กิจกรรมนาในบ่อ ส่งเสริมให้มีการเปิดตลาดชุมชน กิจกรรมเผ่าถ่าน รวมถึงกิจกรรมอบรมต่างๆ เพื่อพัฒนาอาชีพ ทักษะด้านฝีมือ และการตลาด

             ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน“มหกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน แก้จนคนอีสานใต้” กำหนดระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ ลาน Event Hall ชั้น 1 สุนีย์ทาวเวอร์ จังหวัดอุบลราชธานี ภายในงานมีบูธจำหน่ายสินค้าที่หลากหลายจากชุมชนในพื้นที่นำร่อง มากกว่า 13ร้าน ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี เช่น จากอำเภอวารินชำราบ ร้านน้ำสมุนไพร“แม่หญิง”ขายน้ำ ร้านนิดหน่อย ร้านชุมชนเพลิงนาคา ร้านลับแล ร้านแม่เตี้ย ครัวแม่หงษ์ ร้านดินอินทรีย์ เศรษฐีคูเมือง อำเภอดอนมดแดง ร้านกลุ่มวิสาหกิจฯเมืองม่วงลำเซบก ตำบลท่าเมือง ร้านกลุ่มสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก บ้านโนนแดง ตำบลดอนมดแดง อำเภอม่วงสามสิบ ร้านไฮโดโปนิกส์ บ้านเตย และจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดอำนาจเจริญ ร้านสวนเกรซออแกนิคฟาร์ม ร้านของวิสาหกิจสมุนไพรและผลผลิตทางการเกษตร ตำบลหนองสามสี ร้านของศูนย์การเรียนรู้เด็กและเยาวชนธรรมเกษตร (นาหนองหินฟาร์ม)

นอกจากบูธแสดงและจำหน่ายสินค้า ภายในงานมีกิจกรรมที่มีความหลากหลาย สามารถดึงดูดความสนใจกับผู้ที่เดินผ่านไปมาได้เป็นอย่างดี ทั้ง เวทีเสวนาวิชาการ ซึ่งมีหลายหัวข้อด้วยกัน เช่น

           - เวทีเสวนาวิชาการ ในหัวข้อ "บทบาทของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่" โดยมีผู้ร่วมเสวนาที่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวนี้ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คุณจิริกา นุตาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ ผู้บริหารโครงการวิจัยแก้ไขปัญหาความยากจน จังหวัดอำนาจเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจวบ จันทร์หมื่น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์ ผู้บริหารโครงการ การวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่และแก้ไขปัญหาความยากจน จังหวัดอุบลราชธานี

                - เวทีเสวนาแลกเปลี่ยน “มุมมองจากผู้ใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลครัวเรือนยากจน ภายใต้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่” ผู้ร่วมเสวนา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี คุณทัพไทย ชุ่มนาเสียว มูลนิธิพิทักษ์ธรรมชาติเพื่อชีวิต คุณสุวิมล มีแสง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.) ดำเนินรายการโดย คุณธีรพล สุวรรณรุ่งเรือง หัวหน้าโครงการขยายผลฯ ระยะที่ 3

                 - เวทีเสวนาวิชาการ “เทคนิคการทำบัญชีกองทุน เพื่อสุขภาวะทางการเงิน”ผู้ร่วมเสวนา อาจารย์ดุสิต ศรีสร้อย อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผศ.รินทร์ลภัส ชัยหิรัญกิตติ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดำเนินรายการโดย ดร.สุรสม กฤษณะจูฑะ

                - เวทีเสวนา “เทคนิคการขาย” โดย อาจารย์ชวพจน์ ศุภสาร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดำเนินรายการโดย ดร.ปิยะมาศ ทัพมงคล

                  กิจกรรมรื่นเริงหรือการประกวดร้องเพลง มือถือไมค์ หัวใจลูกทุ่ง เป็นประกวดร้องเพลงตลอด 3 วันของการจัดงาน โดยแบ่งออกเป็นรุ่นต่างๆ ตั้งแต่รุ่น 7-12 ปี รุ่น 13-25 ปี และรุ่น 60 ปีขึ้นไป ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน สร้างสีสรรค์ สร้างความม่วนซื่นให้กับผู้ผ่านไปผ่านมา และผู้ที่มาช้อป มาชิมสินค้าจากชุมชนได้เป็นอย่างดี และยังมีกิจกรรมอื่นอีกมากมาย เช่นกิจกรรม กิจกรรมเล่นเกมส์แลกของรางวัล กิจกรรมนาทีทองช่วงเวลาลดราคาสินค้า กิจกรรมเยี่ยมชมบูธและโปรโมทสินค้าจากชุมชน
SDG Hashtag : #SDG1 #SDG2 #SDG3 #SDG4 #SDG17

Tag อื่นๆ :