มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ พัฒนาอาจารย์สู่ความเป็นเลิศด้านการสอน มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพอย่างโดดเด่นทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 28 มีนาคม 2567 , 18:10:25     (อ่าน 723 ครั้ง)  ม.อุบลฯ พัฒนาอาจารย์สู่ความเป็นเลิศด้านการสอน

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพอย่างโดดเด่นทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก

-------------------------------------

          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร กองบริการการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาอาจารย์สู่ความเป็นเลิศด้านการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “การจัดทำ Constructive Alignment รายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อออกแบบรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้” ให้แก่อาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป บุคลากรที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุนิตนันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี เป็นประธานและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ  ธนวิรุฬห์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าใจและสามารถประยุกต์ความรู้ในการออกแบบการจัดการเรียนการสอน พัฒนากระบวนการเรียนการสอน ออกแบบรูปแบบการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและสร้างความร่วมมือต่อไปในอนาคต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 ณ ชั้น 4 ห้องประชุม 1405 สำนักงานอธิการบดี 1

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ  ธนวิรุฬห์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า โครงการพัฒนาอาจารย์สู่ความเป็นเลิศด้านการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป เป็นโครงการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567) ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพอย่างโดดเด่นและพัฒนากำลังคนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งทางมหาวิทยาลัยและคณะผู้จัดได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร  สุวรรณเทพ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม หัวข้อ ความสำคัญของการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และการจัดทำ Constructive Alignment รายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อออกแบบรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ พร้อมทั้งตอบข้อซักถามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สำหรับโครงการพัฒนาอาจารย์สู่ความเป็นเลิศด้านการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป จะมีการอบรมทั้งหมด 4 หัวข้อ ซึ่งการอบรมครั้งนี้เป็นการอบรมในหัวข้อที่ 1 และอีก 3 หัวข้อ จะจัดอบรมขึ้นในช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2567 ตามลำดับ ได้แก่ หัวข้อ “การจัดการเรียนรู้ศึกษาทั่วไปแบบ Active learning เพื่อพัฒนา Soft skills ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์” หัวข้อ“การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับห้องเรียนขนาดใหญ่” และหัวข้อ“การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community-based Education)”เป็นหัวข้อสุดท้าย

-------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว
SDG Hashtag : #SDG1 #SDG4 #SDG8 #SDG11 #SDG17

Tag อื่นๆ :