มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ


โพสต์โดย : นางสาวกาญจนา สาธร     วันที่ 2 เมษายน 2567 , 14:15:17     (อ่าน 160 ครั้ง)                      สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 3/2567 วาระพิเศษ (ลับ) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2567 มีมติเห็นชอบผลการประเมินผลงานทางวิชาการ และอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 5 ราย ดังนี้

                   1. นางชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา (อธิการบดี) ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี  ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2566 ซึ่งเป็นวันที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการได้รับเรื่อง

                   2. นางจิตรา สิงห์ทอง (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและมาตรฐานการวิจัย) ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
อนุสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2566 ซึ่งเป็นวันที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการได้รับเรื่อง

                   3. นายอภินันท์ ศรีศิริ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชากฎหมายอาญา ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2566 ซึ่งเป็นวันที่งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด

                   4. นายสุรชัย มณีเนตร พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2566 ซึ่งเป็นวันที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการได้รับเรื่อง

                   5. นางสาวสุภาพ ตาเมือง พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมีอนินทรีย์ ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2566 ซึ่งเป็นวันที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการได้รับเรื่อง
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :