มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ อบรมความปลอดภัยในการทำงานด้านอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน แก่บุคลากร


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 2 เมษายน 2567 , 15:04:11     (อ่าน 121 ครั้ง)            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม จัดอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 (มาตรา 16) แก่ บุคลากร โดยมี ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวเปิดการอบรม เมื่อวันที่  29 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ สำนักงานอธิการบดี

          การอบรม ประกอบไปด้วยการให้ความรู้พื้นฐานด้านความปลอดภัยสำหรับพนักงาน หลักการ/ข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ลักษณีย์ บุญขาว และทีมวิทยากรจาก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

         ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน อีกทั้งเพื่อลดพฤติกรรมการทำงานที่ไม่ปลอดภัย และเพิ่มพฤติกรรมที่ปลอดภัยในการทำงาน ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในการทำงานให้ปลอดภัยและเอื้อต่อการทำงาน และเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ภายในองค์กรอีกด้วย
SDG Hashtag : #SDG3 #SDG8

Tag อื่นๆ : #GreenUniversity