มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ร่วมยินดี บุคลากร ม.อุบลฯ รับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ แด่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นและคนดีศรี อว. ประจำปี 2566


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 5 เมษายน 2567 , 10:19:42     (อ่าน 170 ครั้ง)            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ธนาทิพย์ แหลมคม อาจารย์ประจำคณะเกษตรศาสตร์ และ นายวรพจน์ นวลสกุล นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักวิทยบริการ ในโอกาสรับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแด่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นและคนดีศรี อว. ประจำปี 2566  โดยมี นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีมอบ โดยมีจำนวน 84 ราย จาก 68 หน่วยงาน ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เมื่อวันอังคารที่ 2 เมษายน 2567
 
           นางสาวศุภมาส กล่าวว่า การที่ทุกท่านได้รับเกียรติในวันนี้ แสดงให้เห็นว่า ท่านเป็นผู้ที่มีความประพฤติดีมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี และมีผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์ รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ ตนมีความเชื่อมั่นว่า พวกเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ บุคลากร หรือเจ้าหน้าที่ในส่วนงานใดของ อว. ล้วนเป็นกำลังสำคัญของกระทรวงและประเทศชาติ หากทุกท่านมีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงาน สอดประสานอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ก็จะยิ่งเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศและขับเคลื่อนงานด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น
 
         “ขอชื่นชม “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น” และ “คนดีศรี อว.” ทุกท่านที่ได้นำความรู้ความสามารถของตนมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยัน อดทนเสียสละ ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล ครองตน ครองคน ครองงาน จนถือได้ว่าเป็นบุคคลต้นแบบของกระทรวง สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ขอให้ท่านรักษา คุณงามความดีนี้ไว้ตลอดไป” นางสาวศุภมาส กล่าวSDG Hashtag : #SDG1 #SDG11 #SDG16

Tag อื่นๆ : #UBU Hall of Frame