มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
น.ศ.มอบ.ชนะเลิศ ประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น เครือข่าย CWIE ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประจำปี 2567


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 8 เมษายน 2567 , 21:40:29     (อ่าน 266 ครั้ง)            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (มอบ.) โดย ดร.ศิศิรา ดอนสมัคร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย นางวิชชุดา มงคล ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา นำนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นเครือข่าย CWIE ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประจำปี 2567จำนวน 4 ผลงาน ประเภทโปสเตอร์ และ Oral Presentationโดยนักศึกษาสามารถคว้า 2 รางวัล สร้างชื่อเสียง ให้กับมหาวิทยาลัย ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ ประเภทโปสเตอร์ จัดโดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เมื่อวันที่ 4เมษายน 2567 ที่ผ่านมา  สำหรับผลงานของนักศึกษาได้รับรางวัล และสร้างชื่อเสียง ได้แก่

             รางวัลชนะเลิศ  การประกวดผลงานแบบปากเปล่า (Oral Presentation) ด้านนวัตกรรมดีเด่น ผลงานเรื่อง การทำตัวต้นแบบ Spark Gap Surge Protective Device Class Iตามมาตรฐาน IEC 61643-11 ผลงานของ นายปิยวัฒน์   สาระดำ นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

             รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  การประกวดผลงานแบบปากเปล่า (Oral Presentation) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น ผลงานเรื่อง ระบบมอนิเตอร์กำลังไฟฟ้าเพื่อการจัดการพลังงานไฟฟ้า Power Metering System for The Electric Energy Management ผลงาน นายวัชระ  อินอร่าม นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

              การประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นเครือข่าย CWIE ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง นับเป็นเวทีเวทีแสดงความสามารถและศักยภาพการพัฒนาทักษะการเรียน การคิดค้น การพัฒนาผลงาน และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีผ่านงาน สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ให้กับนักศึกษา รวมถึงเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดประสบการณ์จากกระบวนการของการดำเนินงาน สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) อีกทั้งยังเป็นการสร้าง ความเข้าใจกระบวนการและตระหนักถึงความสำคัญของงานสหกิจศึกษาให้กับอาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอีกด้วย

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ มอบ./ ข่าว

กองบริการการศึกษา มอบ. และ ปชส.มรภ.สุรินทร์ /ภาพ
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :