มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
มอบ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและระงับอัคคีภัย


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 29 เมษายน 2567 , 11:04:30     (อ่าน 247 ครั้ง)            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย สำนักงานรักษาความปลอดภัยและสวัสดิการภาพบุคลากร จัดโครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการการป้องกันและระงับอัคคีภัย พัฒนาทักษะความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการดับเพลิง และอพยพหนีไฟสามารถระงับเหตุเพลิงไหม้ในเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับบุคลากรสำนักงานอธิการบดี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน และ นายครรคิด เครือวัลย์ หัวหน้าสำนักงานรักษาความปลอดภัยและสวัสดิการภาพบุคลากร กล่าวรายงาน ซึ่งมีบุคลากรเข้าร่วมอบรม จำนวน 130 คน  โดยแบ่งการอบรมเป็นภาคเช้ารับฟังบรรยายการจัดทำแผนป้องกัน และระงับอัคคีภัย และภาคบ่ายฝึกปฏิบัติการเข้าระงับเหตุอัคคีภัยภายในอาคารสำนักงานอธิการบดี โดย ทีมวิทยากรจากเทศบาลนครอุบลราชธานี ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี 1-2 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกล่าวว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตระหนักถึงภัยอันตรายในรูปแบบต่าง ๆ รวมไปถึงภัยที่เกิดจากไฟไหม้อาคาร ไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกคนจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้ ฝึกทักษะ วิธีการเอาตัวรอด วิธีการใช้อุปกรณ์ในการช่วยเหลือประเภทต่าง ๆ

          ดังนั้น เพื่อให้การอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคารสำนักงานอธิการบดี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน และขอให้ผู้เข้าอบรม นำความรู้ ทักษะ วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

 

ข่าว/ภาพข่าว กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
SDG Hashtag : #SDG1 #SDG3 #SDG11 #SDG17

Tag อื่นๆ :