มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
เกษตร มอบ.เจ้าภาพจัดประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร UBU-FOSTAT Food Innovation Contest 2024


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 , 17:03:05     (อ่าน 907 ครั้ง)               มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (มอบ.) โดยคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทาง อาหารแห่งประเทศไทย จัดเวทีประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ปีที่ 16 UBU-FOSTAT Food Innovation Contest 2024  ระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อตัดเลือกนักศึกษา แข่งขันรอบชิงชนะเลิศในเวทีระดับประเทศ  โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงาน และ ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กล่าวรายงาน ซึ่งมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี ประธานดำเนินงานโครงการประกวด นำคณะกรรมการจากสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร หรือ FOSTAT ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอุตสาหกรรมอาหาร เป็นกรรมการตัดสิน ณ ห้องประชุมชั้น 4 ตึกอธิการบดี 1 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา

          การประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอบรองชนะเลิศ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีสถาบันอุดมศึกษา 6 แห่ง ส่งทีมนักศึกษาที่ผ่านรอบคักเลือกจำนวน 12 ทีม เข้าแข่งขัน พิจารณาจากผลิตภัณฑ์ต้นแบบซึ่งเป็นนวัตกรรม อาหารที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ ผลการตัดสินตัวแทน 3 ทีม เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ได้แก่

          ทีม มิมีมิมีมิหมี่  ผลิตภัณฑ์เลอค่า  สังกัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          ทีม A La Cube   ผลิตภัณฑ์ข้าวโมจิ กะเพราไก่  สังกัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          ทีม ลิงถือข้าวตัง  ผลิตภัณฑ์ข้าวตัง กลิ่นผักแพวพร้อมลาบหมู สังกัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          ดร.นรินทร บุญพราหมณ์คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กล่าวถึงความสำเร็จการจัดงาน โดยคณะเกษตรศาสตร์ ได้รับเกียรติจากสมาคมวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทยให้ดำเนินการจัดกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ อาหาร ระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดำเนินการเรียนการสอนในสาขาเกษตรศาสตร์และ อุตสาหกรรมเกษตร มาตั้งแต่ปี 2533 มีผลงานเป็นที่ยอมรับของชุมชนและระดับประเทศ ตลอดจนมีการพัฒนาองค์ ความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานสนับสนุน ประกอบด้วยศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารพื้นบ้าน อุทยานวิทยาศาสตร์ และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้และร่วมพัฒนา ไปกับผู้ประกอบการในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

           ทั้งนี้ จังหวัดอุบลราชธานี นับว่าเป็นแหล่งทรัพยากรที่สำคัญของประเทศ ผลิตผลทางการเกษตร สามารถนำมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าทั้งในด้านโภชนาการและเศรษฐกิจ ซึ่งการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารครั้งนี้ ยังเป็นกิจกรรมสำคัญที่จะช่วยยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร แปรรูปของผู้ประกอบการต่อไปในอนาคตอีกด้วย

เพลิน  วิชัยวงศ์  นักประชาสัมพันธ์ / ข่าว

เทอดภูมิ  ทองอินทร์ นักประชาสัมพันธ์ / ภาพ
SDG Hashtag : #SDG1 #SDG3 #SDG4 #SDG9 #SDG12