มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
มอบ. จัดอบรมเพิ่มศักยภาพนัก HR ด้านบริหารงานบุคคล


โพสต์โดย : สรายุทธ ดวงตา     วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 , 13:30:13     (อ่าน 214 ครั้ง)       มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยกองการเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการเพิ่มศักยภาพนัก HR การสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล ให้รู้บทบาทใน ฐานะผู้ปฏิบัติงาน สามารถขับเคลื่อนหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย ให้บรรลุผลตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ ดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธาน และ นางสายเพชร อักโข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กล่าวรายงาน รับเกียรติวิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.รัชฎา ฉายจิต รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายในหัวข้อบทบาทนัก HR ในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ขีดความสามารถและอัตรากำลัง การพัฒนาบุคลากร และการรักษาบุคลากรและผลการดำเนินงาน ซึ่งมีผู้บริหาร บุคลากร เข้าร่วม 70 คน ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ สำนักงานอธิการบดี 2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา

     นางสายเพชร อักโขผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดแนวทางการประกันคุณภาพภายใน โดยนำกรอบดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และสำนักงานปลัดกระทรวงการ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว) ปรับปรุงเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงาน ที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2567 - 2570 ซึ่งได้ปรับปรุงมาจากเกณฑ์ Education Criteria for Performance Excellence ฉบับปี 2023 - 2024 ของ Malcome Baldrige และเริ่มใช้ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นมา เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล ให้รู้บทบาทใน ฐานะผู้ปฏิบัติงาน สามารถขับเคลื่อนหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย ให้บรรลุผลตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ ดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) หมวด ๕ บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการเพิ่มศักยภาพนัก HR

 
SDG Hashtag : #SDG1 #SDG8 #SDG9 #SDG17

Tag อื่นๆ : #UBUITA