มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ เพิ่มศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผักสด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตร


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 , 13:41:26     (อ่าน 697 ครั้ง)  คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ เพิ่มศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผักสด

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตร

----------------------------------------

          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย คณะเกษตรศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มศักยภาพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผักสด” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ อาคารโรงงานต้นแบบการผลิตอาหาร PILOT PLANT มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ภายใต้โครงการ “การเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรในการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต” ให้กับเกษตรกรและชุมชนภาคีเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 อปท. โดยรอบมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย เทศบาลตำบลเมืองศรีไค เทศบาลตำบลคำขวาง เทศบาลตำบลธาตุ และองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ โดยมี ดร.วชิราพรรณ  บุญญาพุทธิพงศ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญจภรณ์  ทัดพิชญางกูร พรหมโชติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารพื้นบ้าน เป็นวิทยากร บรรยายเชิงปฏิบัติการ ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผักสด(แปรรูปข่าวเกรียบจากผัก-ผลไม้ เช่น มันเทศ ฝักทอง ผักโขม หอมแดง เป็นต้น และการบรรยายเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผักสู่การจัดการผลผลิตที่มีมูลค่าสูงพร้อมการจัดการบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม(แปรรูปน้ำพริกแกงพาสเจอไรซ์) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เกษตรกรผ่านการอบรมให้สามารถผลิตพืชผักที่มีคุณภาพ เกิดความปลอดภัยแก่ผู้บริโภคช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกผักมีสุขภาพอนามัยดีขึ้น เพิ่มผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการของตลาดและจำหน่ายมีรายได้เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เกษตรกรได้เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรทั้งพืชและสัตว์ สามารถนำผลิตผลแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้ ซึ่งจะก่อให้เกิดรายได้จากการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในอนาคต

          ดร.นิมมานรดี  พรหมทอง หัวหน้าภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ และหัวหน้าโครงการฯ กล่าวว่า สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เป็นหลักสูตรที่ 2 การเพิ่มศักยภาพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผักสด ซึ่งมีความสอดคล้องกับมาตรการและนโยบายของมหาวิทยาลัยตามมาตรการ การให้บริการวิชาการตามแผนบริการตามแผนบริการวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพของ ชุมชนและสังคม บนพื้นฐานความพอเพียง เพื่อการพัฒนาความเข้มแข็งด้านอาชีพแก่ชุมชน/กลุ่มวิชาชีพ และเศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืน โดยการอบรมครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเตรียมวัตถุดิบเพื่อเป็นส่วนประกอบในการผลิตและการแปรรูปผลผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผักสด ไม่ว่าจะเป็นการทำความสะอาด เพื่อชะล้างสิ่งสกปรก และสิ่งปนเปื้อน การทำความอาดแบบเปียก การพาสเจอไรซ์ที่เป็นกระบวนการให้ความร้อนแก่อาหาร เพื่อทำลายจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค การคัดเลือก การปอกเปลือก การลดขนาด การลวก การขอดเกล็ด/ลอกหนัง/แกะเปลือก ตลอดจนการลดขนาด การแช่สาร การเตรียมวัตถุดิบ(ล้าง/หั่น) ชั่งส่วนผสม บดส่วนผสม ชั่งน้ำหนักในภาชนะ และการแปรรูปน้ำพริกแกงพาสเจอไรซ์ เป็นต้น

          ปัจจุบัน คณะเกษตรศาสตร์ ยังเปิดรับสมัครเกษตรกร นักเรียน และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ 4 อปท. รอบ ๆ มหาวิทยาลัยที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรที่ 3 “การอบรมทางด้านการเพิ่มศักยภาพการผลิตไก่พื้นเมืองให้ได้มาตรฐาน” อบรมในวันที่ 18 พฤษภาคม 2567 ณ หอประชุมกลางบ้าน ต.บ้านโพธิ์ใหญ่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี และหลักสูตรที่ 4 “การอบรมทางด้านการเพิ่มศักยภาพพืชให้ได้มาตรฐาน” อบรมในวันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2567 ณ คณะเกษตรศาสตร์

          สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทรศัพท์ 045-353500 (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม ฟรี...ทุกหลักสูตร)

--------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว
Tag อื่นๆ :