มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
มอบ.จัดอบรมแนวทางการพัฒนาหลักสูตร ตอบสนองความต้องการของประเทศ


โพสต์โดย : สรายุทธ ดวงตา     วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 , 15:55:20     (อ่าน 139 ครั้ง)      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยงานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร กองบริการการศึกษา จัดอบรมแนวทางการพัฒนาหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ตอบโจทย์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ และตอบสนองความต้องการของประเทศ โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี ประธานในพิธีเปิด และดร.อนุสรณ์ บรรเทิง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศทางการศึกษา กล่าวรายงาน รับเกียรติวิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร ประธานคณะอนุกรรมการด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาระดับหลักสูตร กระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ซึ่งมีผู้เข้าร่วม 80 คน ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ สำนักงานอธิการบดี 2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา  

    ทั้งนี้ งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร กองบริการการศึกษาตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถออกแบบพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายในหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับอาชีพที่ผู้ประกอบการต้องการในอนาคต ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมและความตอบการของประเทศ
SDG Hashtag : #SDG4