มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
มอบ.ร่วมกับ กสศ.ลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา เรียนฟรี หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร1ปี)


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 , 23:50:31     (อ่าน 188 ครั้ง)            คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จัดพิธีลงนาม เซ็นสัญญากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ประเภททุน 1 ปี เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี ) ตามโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2567 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวน  ธานี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวต้อนรับ นักเรียนและผู้ปกครอง พร้อมพบปะชี้แจงรายละเอียดทุน แนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน และสวัสดิการตลอดการศึกษา โดยมีนักเรียนผู้ปกครองเข้าทำสัญญารับทุนการศึกษา จำนวน 33 ทุน ณ ห้องประชุม ชั้น 2คณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวน  ธานี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวว่า หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 9โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ตามโครงทุนนวัตกรรมอาชีพชั้นสูง ปี 2567เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และเพิ่มโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐเป็นผู้จัดสรรงบประมาณให้กองทุน และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรีและมีการบริหารงานที่เป็นอิสระ เปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6หรือเทียบเท่า ในพื้นที่ภาคอีสาน ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสรับการศึกษาต่อตามศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ครอบครัวมีรายได้เฉลี่ยในครัวเรือนน้อยกว่า 3,000บาทต่อคนต่อเดือนเข้าศึกษา โดย กสศ.จะดูแลค่าเล่าเรียน/ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ่ายตามจริงในอัตราประหยัด (ตามอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่สถานศึกษาประกาศกำหนด) และค่าใช้จ่ายรายเดือน อัตราเดือนละ 7,500 บาท (ค่าครองชีพ ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน ค่าใช้จ่ายในการเรียน และค่าที่พัก)  ไม่มีข้อผูกมัด เป็นทุนเรียนฟรี มีเงื่อนไขอย่างเดียวคือเรียนให้จบ

          ทั้งนี้ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดการเรียนการสอนมาแล้ว 8 รุ่น โดยหลักสูตรมุ่งเน้นในการสร้างผู้ช่วยพยาบาล ในการดูแลผู้รับบริการผู้ป่วยในโรงพยาบาล หรือสถานบริการผู้สูงอายุ ตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2567 ในวันที่ 10 มิถุนายน 2567

                                                                   เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ / ข่าว