มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ มอบป้ายหอพักสีขาว ยกระดับมาตรฐานหอพักปลอดภัย ไร้อบายมุขและยาเสพติด


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 18 พฤษภาคม 2567 , 00:41:00     (อ่าน 406 ครั้ง)              มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย งานวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและป้ายโครงการหอพักสีขาว “หอพักปลอดภัย ไร้อบายมุขและยาเสพติด” ประจำปีการศึกษา 2567 สำหรับหอพักเอกชนโดยรอบมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ และผ่านการตรวจประเมินข้อกำหนดมาตรฐานและข้อกำหนด ตามที่คณะกรรมการดำเนินงานหอพักสีขาวกำหนด โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี เป็นประธานมอบ ซึ่งมีเจ้าของกิจการ ตัวแทนหอพัก จำนวน 38 หอพัก ที่เข้าร่วมโครงการเข้าร่วมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา

                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา บญจูง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า โครงการหอพักสีขาว ปลอดภัยไร้อบายมุข และยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2567 เป็นโครงการต่อเนื่องที่ สำนักงานพัฒนานักศึกษา ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยเชิญผู้ประกอบการหอพัก เอกชนรอบพื้นที่มหาวิทยาลัยร่วมเป็นเครือข่ายหอพักสีขาว ซึ่งคณะกรรมการดำเนินงานหอพักสีขาว ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมิน มาตรฐานหอพักตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ หอพัก พ.ศ.2558 ในการบริหารจัดการหอพักให้มีประสิทธิภาพ มีความสะดวก มีสวัสดิภาพ มีความปลอดภัย ห่างไกลอบายมุขและยาเสพติด นำไปสู่การสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองและนักศึกษาที่เข้าใช้บริการหอพักภาคเอกชน

            โครงการหอพักสีขาว ได้รับความร่วมมือจากเจ้าของ/ผู้จัดการหอพักเอกชนเข้าร่วมโครงการและผ่าน การตรวจประเมิน จำนวน 38 หอพัก อาทิ หอพักบ้านชมดาว หอพักบัวเขียว หอพักบัวหลวง หอพักบอส หอพักชัยสงวน หอพักพิมพ์ลภัส หอพักท้อปวัน หอพักโกล์เดนซาน หอพักษมาพร หอพักขวัญฤดี หอพักพงษ์พร หอพักพีระนุชเพลส หอพักใบตังค์แมนชั่น หอพักไอเวอรี่ หอพักบัณฑิตแมนชั่น หอพักชมจันทร์ล็อป หอพักวนาสน หอพักสวัสดีอพาร์ตเม้น หอพักหญิงธารารัตน์ หอพักลีลาแมนชั่น หอพักดอกไม้เพลส หอพักดีจริง  หอพักพนิตรวี  หอพักเกตุสิริ  หอพักศิริเพลส  หอพักพี่น้อง หอพักสุขเสมอแมนชั่น  หอพักโรสนี หอพักจตุพร หอพักมยุรีแมนชั่น หอพักณัฐินีอพาร์ตเม้น หอพักทวีชัยแมนชั่น หอพักพิมพ์ศิริ หอพักหญิงวีระพร  หอพักหญิงวีระพร1 หอพักพรกมลแมนชั่น  หอพักกรีนโฮม และหอพักริมมอแมนชั่น

                ทั้งนี้ โครงการหอพักสีขาวปลอดภัยไร้อบายมุข และยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2567 เป็นส่วนหนึ่ง ของพันธกิจและกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่มุ่งเน้นบริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่สังคม การจัดบริการ สวัสดิการ และสวัสดิภาพให้แก่นักศึกษา เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเอื้อต่อการพัฒนาการ เรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย มีช่องทางติดต่อฉุกเฉินให้การช่วยเหลือได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านเบอร์โทรศัพท์ 085 - 3132491 หน่วยสภาวะฉุกเฉินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และช่องทางให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาวะจิต ในวันเวลาราชการ เบอร์โทร 045 – 343033 อีกทั้ง ยังเป็นอีกหนึ่งพันธกิจของสำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอีกด้วย

                                                                        เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ/ ข่าว