มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
มอบ. ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยครั้งที่ 2 ขับเคลื่อนกรอบดำเนินงาน 5 เสาหลัก พัฒนาองค์กร


โพสต์โดย : สรายุทธ ดวงตา     วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 , 10:31:04     (อ่าน 224 ครั้ง)       มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2567  โดยมี นายสฤษดิ์  วิฑูรย์ ประธานกรรมการ นำการประชุม โอกาสนี้ รองศาตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ คณะกรรมการ และร่วมประชุม แนวทางของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมวารินชำราบ สำนักงานอธิการบดีที่ 2 เมื่อวันที่  17  พฤษภาคม  2567 ที่ผ่านมา

     การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยครั้งที่ 2 ยังมีประเด็นหารือการร่วมพัฒนาพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี อีกทั้งเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างประเทศ ส่งเสริมพัฒนาทักษะนักศึกษาตอบโจทย์อุตสาหกรรม พัฒนาโรงงานต้นแบบเพื่อสร้างมูลค่ายกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ชุมชน พร้อมผลักดันกรอบแนวทางการดำเนินงาน 5 เสาหลัก ได้แก่ ด้านการพัฒนานักศึกษา ด้านวิจัยและการเชื่อโยงงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ด้านการสร้างการรับรู้ และส่งเสริมภาพลักษณ์สู่สาธารณะ ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการส่งเสริมการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัย

     นอกจากนี้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเดินทางเข้าเยี่ยมชม อาคารวิจัยและนวัตกรรมคณะวิทยาศาสตร์  ร่วมหารือพัฒนาการให้ความรู้ และบริการวิชาการด้านคาร์บอนเครดิต และการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาทิ ความรู้การจัดการคาร์บอนเครดิต การจำหน่าย และการประเมินอย่างเป็นระบบ สู่การพัฒนาศูนย์การให้คำปรึกษา และฝึกทักษะนักศึกษารองรับธุรกิจในระดับสากล