มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
มอบ.จัดอบรมการจัดทำ PLOs CLOs และ LLOs พัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให้ตรงตามความต้องการ


โพสต์โดย : สรายุทธ ดวงตา     วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 , 13:02:22     (อ่าน 156 ครั้ง)        มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยงานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร กองบริการการศึกษา โครงการอบรมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี ประธานในพิธีเปิด และดร.อนุสรณ์ บรรเทิง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศทางการศึกษา กล่าวรายงาน รับเกียรติวิทยากรโดย อาจารย์ปาณเลิศ ศิริวงศ์ รองหัวหน้าสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บรรยายในหัวข้อ แนวทางการจัดทำ PLOs CLOs และ LLOs ที่ตอบโจทย์ความต้องการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มทั้งสามารถวัดและประเมินผลได้ พัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให้ตรงตามความต้องการ ซึ่งมีอาจารย์เข้าร่วมเข้าร่วม 100 คน ณ  โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา 

      ทั้งนี้ งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร กองบริการการศึกษาตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถออกแบบพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายในหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับอาชีพที่ผู้ประกอบการต้องการในอนาคต ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมและความตอบการของประเทศ
SDG Hashtag : #SDG1 #SDG4 #SDG17