มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
มอบ. มอบเข็มสถาบัน หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ตอบโจทย์ความต้องการกำลังคนด้านสุขภาพ


โพสต์โดย : สรายุทธ ดวงตา     วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 , 13:07:15     (อ่าน 121 ครั้ง)           คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตอบโจทย์ความต้องการกำลังคนด้านสุขภาพการบริการสุขภาพ เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พร้อมจัดพิธีมอบเข็มสถาบันแก่ผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 8  ปีการศึกษา 2566  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี เป็นประธานในพิธีและมอบเข็มสถาบัน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวน ธานี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวรายงาน ซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 71 คน ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวน ธานี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวว่า หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล เป็นหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความต้องการกำลังคนด้านสุขภาพ เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นมาเป็นหลักสูตร 1 ปี ที่มุ่งผลิตผู้ช่วยพยาบาลมีศักยภาพ มีทักษะการทำงานในสถานพยาบาล ครอบครัวและชุมชน ผู้สำเร็จการศึกษาได้รับการพัฒนาด้านทักษะการช่วยเหลือการพยาบาล และการปลูกจิตสำนึกในการให้บริการด้านสุขภาพกับกลุ่มคนทุกช่วงวัย เป็นการเตรียมบุคลากรทางสุขภาพให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในสังคมผู้สูงอายุ ให้สามารถช่วยงานพยาบาลวิชาชีพภายใต้ขอบเขตของผู้ช่วยพยาบาล มีความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บป่วยไม่รุนแรง ไม่ยุ่งยากซับซ้อนทั้งในสถานบริการ ที่บ้าน และชุมชน ภายใต้การนิเทศของพยาบาลวิชาชีพ ยึดหลักการมีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม มีเมตตา และเป็นพลเมืองดี ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๖๖ มีผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ ๘ จำนวน 71 คน ในจำนวนนี้มีเป็นนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จำนวน ๓๖ คน เพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา และเป็นสัญลักษณ์ของความภูมิใจในอาชีพ อันจะเสริมสร้างความมั่นใจ ความสง่างาม และเป็นก้าวสำคัญในการเริ่มต้นประกอบอาชีพ ตลอดจนการดำเนินชีวิตต่อไป

       ทั้งนี้ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล ประกันคุณภาพการจัดการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับของสังคม รวมทั้งได้รับการรับรองคุณวุฒิจากคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สร้างความมั่นใจ และความภาคภูมิใจในการประกอบอาชีพได้ในปัจจุบันและอนาคต
SDG Hashtag : #SDG3 #SDG4