มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ เพิ่มทักษะด้านการพยาบาลเฉพาะทาง อบรมหลักสูตรสาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม รุ่นที่ 5


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 , 23:58:00     (อ่าน 265 ครั้ง)            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี เป็นประธาน พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรม หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม รุ่นที่ 5โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวน  ธานี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวรายงานและขานชื่อผู้สำเร็จการอบรม จำนวน 31 คน ตามลำดับ โอกาสนี้ อธิการบดีได้กล่าวแสดงความยินดี ให้โอวาทและข้อคิดในการทำงาน ตลอดจนการนำความรู้ในวิชาชีพการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม ช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสุรีย์ ธรรมิกบวร ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์  เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวน  ธานี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวว่า หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม รุ่นที่ 5 เป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล โดยความร่วมมือระหว่าง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ โรงพยาบาลศรีสะเกษ โรงพยาบาลสกลนคร และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ในการให้ความอนุเคราะห์เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ ถ่ายทอดความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จำนวน 7 รายวิชา รวม 16 หน่วยกิต  อบรมระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ -30 พฤษภาคม 2567 ระยะเวลา 4 เดือน โดยมุ่งพัฒนาระบบบริการทุกระดับ ตั้งแต่ปฐมภูมิ ทุติยภูมิและตติยภูมิ สร้างระบบที่เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายภายในจังหวัด ภายในเขตสุขภาพ และเครือข่ายระดับประเทศ เพื่อให้บริการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมแก่ประชาชน รวมถึงเพิ่มการเข้าถึงบริการให้มากขึ้น โดยเฉพาะการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด ยิ่งในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อน การรักษาในเวลาเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์

        นับว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการบริการวิชาการ ของคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ตอบสนองกับความต้องการในสังคมปัจจุบัน สอดคล้องกับนโยบายประเทศทางด้านสาธารณสุข และยังเป็นการผลักดันพัฒนาวิชาชีพพยาบาล อันจะเกิดประโยชน์ทั้งต่อหน่วยงานของผู้เข้ารับการอบรม และตัวผู้เข้าอบรมในการที่จะได้พัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญในงานของตนเองให้มี ความก้าวหน้าในวิชาชีพมากยิ่งขึ้นต่อไป

                                                เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ / ม.อุบลฯ
SDG Hashtag : #SDG4