มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ สร้างความเข้าใจนักศึกษาใหม่ ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 5 มิถุนายน 2567 , 22:20:38     (อ่าน 539 ครั้ง)  ม.อุบลฯ สร้างความเข้าใจนักศึกษาใหม่

“ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567”

---------------------------------------------

           มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร กองบริการการศึกษา จัดโครงการ “ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567” โดยมี ดร.ศิศิรา  ดอนสมัคร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการสนับสนุนการเรียนการสอนให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการจัดการศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาให้ได้รับทราบข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับการศึกษา เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับรวมถึงแนวปฏิบัติต่าง ๆ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา โดยผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 ชั้น 4 ณ ห้องประชุม UBU 1405 สำนักงานอธิการบดี 1    

           ดร.ศิศิรา  ดอนสมัคร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า การจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ครั้งนี้ เพื่อให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนและการจัดการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เป็นการสร้างความเข้าใจกับนักศึกษาใหม่ให้ได้รับทราบข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายแนะนำและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการของสำนักวิทยบริการ โดยจัดให้มีกิจกรรมพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี ๒๕๖7 ได้แก่ นางสาวภาพตะวัน  ทองดี รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีเด่น และ นายฉัตรมงคล  สีประสงค์ รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ  พึ่งโพธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จากนั้น เป็นการแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบบริการการศึกษา (REG.)/บัตรนักศึกษา/ระบบ UBU-LMS เส้นทางการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้เงินสมนาคุณการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งจะทำให้นักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับและวางแผนในการศึกษา และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงตามหลักสูตรและสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงให้มีคุณภาพพร้อมมีคุณธรรมจริยธรรม และมีสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีองค์ความรู้ทางวิชาการ ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง พัฒนางานวิจัยและสร้างนวัตกรรม อันจะนำไปสู่ความก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม และเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ตลอดจนมีจิตสำนึกรักท้องถิ่นและความรับผิดชอบต่อสังคม

            นับเป็นอีกหนึ่งภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีให้แก่นักศึกษาใหม่ ที่จะเข้ามาใช้ชีวิตการเป็นนักศึกษาภายในรั้วมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในช่วงที่ทำการศึกษาได้อย่างมีความสุข ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ในการผลิตบัณฑิตมีสมรรถนะสูงและพัฒนาการเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์บัณฑิตมีสมรรถนะสูง ตรงความต้องการตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศหรือเป็นผู้ประกอบการในอนาคต

-----------------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว
Tag อื่นๆ :